Polycode Essence of Postmodern Comic Literary Text

Authors

  • Viktoriia Samokhina V.N. Karazin Kharkiv National University
  • Olha Kuznietsova V.N. Karazin Kharkiv National University
  • Valentyna Pasynok V.N. Karazin Kharkiv National University

DOI:

https://doi.org/10.17507/tpls.1209.02

Keywords:

carnivalization, comic, creativity, polycode means, postmodern literary text

Abstract

The present paper aims at the analysis of the postmodern comic literary texts and their peculiar features. In the focus of the attention is polycode organization of the texts, which is based on polystylistic and polysemiotic techniques. Application of these techniques proves that the comic depends on the carnival type of consciousness of the author, who is a creative personality – Homo Ludens. The author of the postmodern comic literary text has a specific vision of the world which is expressed through the use of carnival plots, images, themes and devises. It has been demonstrated that most commonly used are intertextual inclusions, sarcasm, irony, combination of verbal and non-verbal elements, game with fronts.

Author Biographies

Viktoriia Samokhina, V.N. Karazin Kharkiv National University

Department of English Philology

Olha Kuznietsova, V.N. Karazin Kharkiv National University

Department of English Philology

Valentyna Pasynok, V.N. Karazin Kharkiv National University

Department of English Philology

References

Alefirenko, N. F. (2010). Diskursivnoe soznanie kak rechemyslitel'naya kategoriya (k postanovke problemy) [Discursive сonsciousness as a speech-cogitative category (toward a problem statement)]. Problemnoe pole diskursologii: sbornik nauchnyh statej [Problem field of discourse studies: collection of scientific articles]. Belgorod: POLITERRA (in Russian)

Bakhtin, M. M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa [Creativity of Francois Rabelais and folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Hudozhestvennaya literatura. (in Russian)

Barry, D. (1985). Dave Barry’s Stay Fit and Healthy Until You’re Dead. Rodale Books. https://docshare. tips/barry-stay-fit-and-healthy-until-you-re-dead_57678927b6d87f76a88b4584.html (accessed 13/09/2021).

Barry, D. (1989). Dave Barry’s Greatest Hits. New York: Ballantine Books.

Barry, D. (1999). Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need. New York: Ballantine Books.

Bekhta, I. A. (2002). Dyskurs postmodernizmu : osoblyvosti naratyvnykh stratehii [Discourse of postmodernism: features of narrative strategies]. Nova filolohiia [New philology], 1(12), 213-223. (in Ukrainian)

Bekhta, I. A. (2010). Opovidnyi dyskurs v anhlomovnii khudozhnii prozi: typolohiia ta dynamika movlennievykh form [Narrative discourse in English fiction: typology and dynamics of speech forms]. (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filololohichnykh nauk). Kyiv (in Unrainian)

Chotchaeva, M. Yu., Sosnovsky, V. T. (2017). Postmodernizm v kul'ture i literature sovremennosti [Postmodernism in modern culture and literature]. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Messenger of the Adyghe State University. Series 2: Philology and art criticism], 2(197). http://cyberleninka.ru/article/n/postmodernizm-v-kulture-i-literature-sovremennosti (accessed 13/09/2021) (in Russian)

Degtyareva, I. O. (2009). Stylistychnyi potentsial ukrainskoi postmodernistskoi prozy [Stylistic potential of Ukrainian postmodern prose]. (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filololohichnykh nauk). Kyiv (in Ukrainian)

Fedorova, L. L. (2016). Yazykovoj karnaval kak zerkalo real'nosti. Karnaval v yazyke i kommunikacii [Language carnival as a mirror of reality. Carnival in language and communication]. Moscow (in Russian)

Frolova, I. E. (2009). Stratehiia konfrontatsii v anhlomovnomu dyskursi: monohrafiia [Confrontation strategy in English discourse: monograph]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University (in Ukrainian)

Humboldt, W. F. (1984). Izbrannye trudy po yazykoznaniyu [Selected works on linguistics]. Moscow: Progress (in Russian)

Kozhina, M. N. (2006). Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar' russkogo yazyka [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language]. Moscow: Flinta: Nauka (in Russian)

Kuznietsova, O. V. (2019). Postmodernistskyi komichnyi idiodyskurs Deiva Barri [Postmodern comic idiodiscourse of Dave Barry]. (Dysertatsiia kandydata filolohichnykh nauk). Kharkiv (in Ukrainian)

Larson, G. (1998). The Far Side Off-The-Wall Calendar – Day to Day Calendar. Andrews McMeel Publishing.

Larson, G. (2021). The Far Side Off-The-Wall Calendar – Day to Day Calendar. Andrews McMeel Publishing.

Lyubokha-Kruglik, I. (2016). Igra i smekh v proizvedeniyah Ioanny Hmelevskoj. Karnaval v yazyke i kommunikacii: monografiya [Play and laughter in the works of Ioanna Khmelevskaya. Carnival in language and communication: monograph]. Moscow: Russian State University for the Humanities (in Russian)

Maevska, N. M. (2013). Movnostylistychni zasoby realizatsii avtorskoi prahmatyky u romani Devida Nikollsa «One day» [Linguistic and stylistic means of realization of author's pragmatics in David Nicholls' novel "One day"]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia «Filolohichni nauky. Movoznavstvo» [Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Series “Philological Sciences. Linguistics”], 20, 67–71. (in Ukrainian)

Olizko, N. S. (2009). Semiotiko-sinergeticheskaya interpretaciya osobennostej realizacii kategorij intertekstual'nosti i interdiskursivnosti v postmodernistskom hudozhestvennom diskurse [Semiotic-synergetic interpretation of the features of the implementation of the categories of intertextuality and interdiscursivity in postmodern artistic discourse] (Dissertaciya doktora filolologicheskih nauk). Chelyabinsk (in Russian)

Samohina, V. A. (2016). Karnaval kak emocional'naya ekspressiya igry [Carnival as an emotional expression of the game]. Suchasna inozemna filolohiia: doslidnytskyi potentsial [Contemporary foreign philology: research potential]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University (in Russian)

Samokhina, V. O. (2015). Komichne u postmodernistskykh khudozhnikh tekstakh XX–XXI st. [Comic in postmodern artistic texts of the XX-XXI centuries]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, Seriya: Filolohichni nauky [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University, Series: Philological Sciences], 7, 248-255. (in Ukrainian)

Samokhina, V. O. (2017). Karnavalne svitovidchuttia v suchasnomu nomosi [Carnival worldview in the modern nomos]. Karazinski chytannia: Liudyna. Mova. Komunikatsiia [Karazin readings: Man. Language. Communication]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University (in Ukrainian)

Samokhina, V. O., Dmytrenko, Yu. O. (2020). Polistylistyka yak ihrova poetyka postmodernistskoi paradyhmy [Polystylistics as a game poetics of the postmodern paradigm]. Suchasna hermanistyka: Mova i svit liudyny [Modern German studies: Language and the human world]. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University (in Ukrainian)

Skovorodnikov, A. P. (2009). Enciklopedicheskij slovar'-spravochnik: Vyrazitel'nye sredstva russkogo yazyka i rechevye oshibki i nedochety [Encyclopedic dictionary-reference book: Expressive means of the Russian language and speech errors and shortcomings]. Moscow: Russian language (in Russian)

Zagibalova, M. A. (2012). Antropologicheskij aspekt granicy v sovremennoj kul'ture: karnavalizaciya i neonomadizm [Anthropological aspect of the border in modern culture: carnivalization and neonomadism]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki [News of the Tula State University. Humanitarian sciences]. Tula: Izdatel'stvo Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta, 50–56. (in Russian)

Downloads

Published

2022-09-01

Issue

Section

Articles